PYTHIA

image
PYTHIA

resinous oil on panel
1991 - 227 x 315 mm

traditional media