ODYSSEA XI - PHAIAKES

image
ODYSSEA - PHAIAKES

pen on paper
1985 - 250x 320mm